4 Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema Pendidikan Lengkap

4 Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema Pendidikan Lengkap

JAKARTA, celebrities.id – Contoh biantara Bahasa Sunda dengan tema pendidikan berikut ini dapat menjadi acuan untuk kamu dalam mempersiapkan pidato di depan banyak orang.

Seperti yang telah diketahui bahwa biantara Bahasa Sunda merupakan sebuah pidato yang disampaikan kepada banyak orang dengan menggunakan bahasa Sunda tentunya. Pidato satu ini cukup susah dibuat dan dilakukan terutama bagi kamu orang awam dan pemula. Sebab pidato jenis ini terdapat struktur urutan yang wajib diketahui.

Sehingga yang terjadi membuat biantara bahasa Sunda tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Lantas bagaimana membuat biantara Bahasa Sunda dengan tema pendidikan yang baik dan benar.

Berikut celebrities.id, Selasa (30/8/2022) akan memaparkan berbagai contoh biantara bahasa Sunda dengan tema pendidikan.

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema Pendidikan 

1. Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema Pendidikan

Perkembangan Pendidikan
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu..
Bapa Ibu anu ku simkuring dipihormat.Langkung tipayun, hayu urang manjatkeun puji sinareng sukur ka dzat Allah SWT nu MahaWelas tur nu Maha Asih.

Ku sifat Rohman sareng Rohim-Na, ayeuna urang tiasa riungmungpulung di ieu tempat dina raraga tolab elmu, nyiar pangarti dina urusan kaislaman.Bapa sareng Ibu anu hadir didieu. Upami ku urang sadayana dilenyepan, jaman kiwari tehparantos seueur perobihan, ti jaman urang kapungkur dugi ka ayeuna, benten sareng tebihpisan perobihanna. Ti kawit alat transportasi, dugi ka teknologi ayeuna serba canggih.

Kapungkur,Urang dimana hoyong patepang teh kedah sumping ka tempat anu dimaksad.Tapi, ku jaman kiwari mah tos aya HP nu aya kamera payuna. Nu mana upami urang hoyongngobrol papayun-payun teh kantun nganggo teknologi nu di sebat video call.Tah eta salah sawiosna teknologi ayeuna nu canggih teh. Sareng masih seueur keneh nusanesna.

Kacipta na eta teh teu leupas tina pendidikan.Kumargi kitu, pendidikan di jaman ayeuna teh diraos penting pisan kanggo putra-putri urangsalaku generasi penerus di jaman anu bade dongkap.Cobi emutan ku urang sadaya. Di tengah-tengah maju na teknologi, kumaha upami putrasareng putri urang teu di bahanan ku pangarti?
Tangtos anjeuna bakal katingaleun tebih kupersaingan kerja, kumargi ayeuna oge pami hoyong damel teh kedah gaduh ijazah anu luhurpami hoyong kenging damel anu sae mah.Atuh sajaba ti eta, pendidikan teh mangrupikeun media kango nyiar elmu atanapi pangarti.Dina salah sawios katerangan aya nu nyebatkeun yen pendidikan teh saumur hirup, teumengenal yuswa.

Hartosna, pendidikan teh wajib ti ngawitan urang lahir dugi ka pupusna.Ti kawit ayeuna hayu urang leres-leres dina milari rejeki kanggo nyakolakeun putra putriurang supados tiasa neraskeun pendidikan anu saluhur-luhurna.
Kumargi tos karaos kuurang sadaya yen pendidikan teh penting pisan kango bekel hirup urang kapayun.Mugia harepan urang sadayana tiasa dikabulkeun kunu Maha Benghar nyaeta Allah SWT.Mudah-mudahan sok sanaos singkat, mudah-mudahan cariosan urang ti awal dugi ka akhirtiasa dipihartos ku sadayana Bapa Ibu anu hadir ayeuna.
Hatur nuhun kana perhatosannana.Ditutup ku doa “rabbana aatinaa fiddunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa qinaaadzaabannaar”.Wassalamu alaikum warohmatullohi wabarokaatuh..

2. Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema Pendidikan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar
 
Assalàmu’alaikum Wr. Wb.
Assholàtu wassalamu alà ashrofil anbiyà’i walmursalin. Wà’ala alihi washohbihi àzma’in. Ammà ba’du.
Ibu Guru pangajàr Basa Sunda ànu dipikahormàt ku sim kuring, sàreng rerencangàn sadaya anu dipikacintà ku sim kuring. Làngkung tipayun, mangga uràng sasarengan manjatkeun rasà syukur kà Allah SWT kumargi ni’mat sàreng hidayahna uràng sadaya tiasa kempel dinà kasempetan ieu. Teu hilàp, sholawat sinareng salàm mugia salamina dilungsurkeun kà junjungan urang sadayà, Nabi Muhammad SAW, kà para kulawargina, ka parà sohabatna, sareng kà urang sadaya salaku umatnà dugi ka akhir jamàn. Amiin ya robbal ‘alàmin.

Dina kasempetàn ieu, sim kuring bàde ngadugikeun biantarà singget ngeunaàn “Wajib Belajar Pendidikàn Dasar“.
Sàpertos anu ku uràng sadayana kauninga, Pamarentah Indonesià parantos ngagratiskeun biayà pendidikan dasar salapàn taun, nyaeta ti tingkàt SD dugi ka SMP. Hàl ieu teh dikàsangtukangan ku kaayaàn ekonomi unggal jàlmi masarakat Indonesia ànu benten-benten. Ayà masarakat ànu mampu, aya oge màsarakat anu kirang màmpu. Masarakat ànu mampu mah tos tangtos bakal tiasa sakola kumargi kagungan biaya. Namung, seueur pisan masarakàt Indonesia anu kiràng mampu, anu teu tiasà sakola kumargi teu aya biayanà. Pamarentàh hoyong sadaya masarakàt Indonesia tiasa ngengingkeun pendidikàn anu layàk, boh anu màmpu boh anu kiràng mampu.

Anu janten tujuàn wirehna Pamarentàh ngawàjibkeun ka sadayà warga nagarà teh nyaetà supados sadaya wargà nagara pàlinter. Bangsà bakal sejahterà upami masarakatnà palinter. Upami masarakàt Indonesia bàrodo, bangsa Indonesia moàl tiasa ngudàg kana kamajengan nagarà sanesna sareng bakàl kalindes ku kamajengan jaman.
Ku ayana program wajàr dikdas salapàn taun, dipiharep masarakàt Indonesia tiasà langkung majeng, utaminà dina widang pendidikàn. Ieu progràm pamarentah moàl tiasa kalaksanàkeun upami teu ayà pangrojong ti sadayà lapisan masarakàt, ti kawit pejabàt dugi ka sadayà rahayat Indonesià. Ku kituna, urang sadayàna kedah ngarojong kana progràm ieu supados kenging hasil ànu nyugemàkeun. Sakitu ànu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hàpunten bilih ayà kalepatan sàreng cariosan nu kirang merenàh kana manàh. Hatur nuhun kàna sadaya perhàtosannana.
 
Akhirul kalàm, Wabillahitàufik walhidayah Wassalàmu’alaikum Wr. Wb.

3. Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema Pendidikan

Pentingna Pendidikan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an’ama’alaina bi ni’matil iman, wal islam. Asyahadualla ilaha illaloh, wasyhaduanna Muhammadarrosullulah. Allohuma sholi `ala Muhammad wa’ala ali syaidina Muhammad amma ba’du.
Kapala Sakola anu kusimkuring dipihormat , Bapa/Ibu Guru anu kusimkuring di pihormat, sareng rerencangan sadaya nu kusimkuring dipiheman.

Puji syukur urang sanggakeun kanu maha kawasa anu tos ngalimpahkeun rahmatna ka urang sadaya, alhamdulillah dina dinten ieu tiasa kempel didieu dina kaayaan sehat walafiat.

Teu hilap solawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun kajunjungan urang sadaya nya eta Nabi Muhammad SAW, oge ka para kulawargina, ka para sohabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir jaman.Aamiin yaa rabbal’alamin.

4. Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema Pendidikan

Pentingnya Pendidikan Untuk Seumur Hidup
Assalàmu’alaikum Wr. Wb.

Assholàtu wassalamu alà ashrofil anbiyà’i walmursalin. Wà’ala alihi washohbihi àzma’in. Ammà ba’du.
 
Ibu Guru pangajàr Basa Sunda ànu dipikahormàt ku sim kuring, sàreng rerencangàn sadaya anu dipikacintà ku sim kuring. Làngkung tipayun, mangga uràng sasarengan manjatkeun rasà syukur kà Allah SWT kumargi ni’mat sàreng hidayahna uràng sadaya tiasa kempel dinà kasempetan ieu. Teu hilàp, sholawat sinareng salàm mugia salamina dilungsurkeun kà junjungan urang sadayà, Nabi Muhammad SAW, kà para kulawargina, ka parà sohabatna, sareng kà urang sadaya salaku umatnà dugi ka akhir jamàn. Amiin ya robbal ‘alàmin.

Dina kasempetàn ieu, sim kuring bàde ngadugikeun biantarà singget ngeunaàn “Wajib Belajar Pendidikàn Dasar“.
Sàpertos anu ku uràng sadayana kauninga, Pamarentah Indonesià parantos ngagratiskeun biayà pendidikan dasar salapàn taun, nyaeta ti tingkàt SD dugi ka SMP. Hàl ieu teh dikàsangtukangan ku kaayaàn ekonomi unggal jàlmi masarakat Indonesia ànu benten-benten. Ayà masarakat ànu mampu, aya oge màsarakat anu kirang màmpu. Masarakat ànu mampu mah tos tangtos bakal tiasa sakola kumargi kagungan biaya.

Namung, seueur pisan masarakàt Indonesia anu kiràng mampu, anu teu tiasà sakola kumargi teu aya biayanà. Pamarentàh hoyong sadaya masarakàt Indonesia tiasa ngengingkeun pendidikàn anu layàk, boh anu màmpu boh anu kiràng mampu.

Anu janten tujuàn wirehna Pamarentàh ngawàjibkeun ka sadayà warga nagarà teh nyaetà supados sadaya wargà nagara pàlinter. Bangsà bakal sejahterà upami masarakatnà palinter. Upami masarakàt Indonesia bàrodo, bangsa Indonesia moàl tiasa ngudàg kana kamajengan nagarà sanesna sareng bakàl kalindes ku kamajengan jaman.
Ku ayana program wajàr dikdas salapàn taun, dipiharep masarakàt Indonesia tiasà langkung majeng, utaminà dina widang pendidikàn. Ieu progràm pamarentah moàl tiasa kalaksanàkeun upami teu ayà pangrojong ti sadayà lapisan masarakàt, ti kawit pejabàt dugi ka sadayà rahayat Indonesià. Ku kituna, urang sadayàna kedah ngarojong kana progràm ieu supados kenging hasil ànu nyugemàkeun. Sakitu ànu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hàpunten bilih ayà kalepatan sàreng cariosan nu kirang merenàh kana manàh. Hatur nuhun kàna sadaya perhàtosannana.
Akhirul kalàm, Wabillahitàufik walhidayah Wassalàmu’alaikum Wr. Wb.
 

Editor : Endang Oktaviyanti


Artikel ini bersumber dari www.celebrities.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!